Yritysvastuu

Vaativatko asiakkaasi vastuullisia tuotteita ja palveluita? Oletko tunnistanut toimintasi vastuullisuusriskit myös rahoittajan näkökulmasta? Hakevatko työntekijäsi merkitystä työhön? Kun huomioit sidosryhmiesi odotukset, niin pystyt paremmin sitouttamaan heidät vastuulliseen yritystoimintaan.  Olemalla yritysvastuun edelläkävijä luot tästä kannattavaa bisnestä.

Ihmisoikeusasiantuntijan kokemukseni ja GRI Nordic Quality Consultant tehtäväni sekä sekä laaja verkottuminen yritysvastuun ja -etiikan kentällä antavat minulle monipuolisen näkökulman yritysvastuun kehittämiselle.

Vastuullisen yritystoiminnan uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen edellyttää eri tahojen näkökulmien luovaa hyödyntämistä. Sidosryhmät ja varsinkin asiakkaat pitää kytkeä tiiviisti mukaan kehitystyöhön. Kuuntelemalla päästään pitkälle. Vastuulisuussuunnitelmassa olevat tavoitteet pitää myös toteuttaa käytännön työssä. Tämä edellyttää vastuullisuuden strategista johtamista. Mittareilla pystytään seuraamaan tuloksia. Näistä kannattaa raportoida ja viestittää.

 

Katso mitä sanoin jo vuosituhannen alussa maahanmuuttajien kotouttamisen tärkeydestä (Kymmenen Uutisten haastattelu 18.11.2003, koskien laatimaani raporttia).

Palveluni perustuvat räätälöitäviin konsultointi- ja valmennusratkaisuihin

 

Katso mitä sanoin jo vuosituhannen alussa maahanmuuttajien kotouttamisen tärkeydestä (Kymmenen Uutisten haastattelu 18.11.2003, koskien laatimaani raporttia).

TOIMINTAPOLITIIKAN ETENEMISVAIHE

Valmistelu
Organisaation vastuullisuuden nykytilaarvion laadinta
Yhdessä toimeksiantajan kanssa fasilitoitu SWOT-analyysi/työpaja, jossa mukana keskeiset organisaation sisäiset sidosryhmät. Työpajaa edeltää aineistoanalyysi keskeisestä vastuullisuus dokumentaatiosta. Tuloksena kirjallinen SWOT-analyysi
Vastuullisuuden sidosryhmäanalyysit
Ulkoisten sidosryhmien kanssa toteutettavat työpajat, joissa kirkastetaan näkemyksiä toimeksiantajaa kohtaan kohdistettavista odotuksista ja vaatimuksista. Laajojen sidosryhmien analyysit voidaan suorittaa kyselyinä ja täsmällisten ryhmien analyysit voidaan toteuttaa haastatteluin. Tuloksena kirjallinen Sidosryhmäanalyysi.
Vastuullisuuden olennaisuusanalyysi
Tunnistetaan toimeksiantajan vastuullisuuden oleellisimmat elementit. Työssä hyödynnetään organisaation strategia, tuotteita ja palveluita ja huomioidaan sidosryhmäanalyysin havaintoja ja suosituksia. Olennaisuusanalyysin toteutus seuraa GRI-raportoinnin määrittelemiä suosituksia. Tuloksena kirjallinen olennaisuusanalyysi.
Suunnittelu
Organisaation vastuullisuussuunnitelman laadinta
Työ edellyttää toimeksiantajan oman vastuullisuustyöryhmän tai muun vastuutahon asettamista. Perustuen valmisteluvaiheen tuotoksiin tunnistetaan vastuulisuuden strategiset tavoitteet ja työn oikea kohdentaminen (esim. kaavaillut ohjelmakokonaisuudet). Määritellään vastuullisuuden toteutustavat ja tehtävät yhdessä toimeksiantajan asiantuntijoiden kanssa. Tuloksena syntyy organisaation vastuullisuussuunnitelma, jota voidaan purkaa myös henkilöstölinjauksiin (Code of conduct) ja jalkautusvaiheen henkilöstön valmennusaineistoksi
Vastuullisuussuunnitelman mittareiden ja seurantajärjestelmän suunnittelu
Tunnistetaan tarkoituksenmukaiset ja tehokkaimmat tavat mitata vastuullisuustehtävät ja tulokset. Verrataan valitut mittarit kansainvälisiin standardeihin. Varmistetaan riittävä yhdenmukaisuus GRI-raportointistandardiin.
Vastuullisuusraportoinnin suunnittelua
Varmistetaan, että vastuullisuusraportointi on yhdenmukainen GRI G4 suositusten kanssa, että etenemisvaiheiden pääasialliset kokonaisuudet (prepare, connect, define, monitor and report) on huomioitu, että G4 raportoinnin sisältöperiaatteet (Principles) ja laatuperiaatteet (Quality) on huomioitu.
Jalkautus
Vastuullisuuslinjausten henkilöstövalmennukset
Kohdennetut henkilöstövalmennukset, joissa sitoutetaan/motivoidaan tekijöitä vastuullisuustyöhön ja jalkautetaan käytettäviä työmenetelmiä ja työtapoja
Toimitusketjussa olevien alihankkijoiden vastuullisuustason kartoittaminen
Alihankkijoiden vastuullisuustason kartoitus, joka perustuu räätälöitävään mallikyselypohjaan. Saadut havainnot helpottavat alihankkijoiden valintaa ja heidän toiminnan seurantaa.

WHISTLEBLOWING

Whistleblowing tulee! Oletko valmis?

Viimeistään 17 joulukuuta 2021 Suomeen astuu voimaan laki joka velvoittaa kaikkia suomalaisia organisaatioita, joiden henkilöstömäärä ylittää 50, perustamaan ns. whistleblowing kanavan. Tällä ilmoituskanavalla pyritään tunnistamaan eettisiä rikkeitä ja taloudellisia väärinkäytöksiä, ennen kun niistä syntyy maine- tai taloushaittaa.

Laki perustuu hyväksyttyyn EU direktiiviin ja sen tarkoituksena on suojata ilmoittajaa ja samalla edistää kestävää liiketoimintaa. Toimiva ilmoituskanava mahdollistaa turvallisen ja nimettömän raportoinnin, helppokäyttöisen ratkaisun kautta.

Vuodesta 2017 olen toiminut whistleblowing ratkaisujen käyttöönottoprojekteissa. Olen nyt laatinut avoimen koulutuksen joka antaa tarvittavat tiedot henkilölle jonka tehtäväksi on annettu Whistleblowing kanavan perustaminen ja käyttöönotto.

Valmennus antaa osallistujalle edellytykset:

  • perustaa whistleblowing ratkaisun käyttöönottoon tarvittavan organisaation ja tähän liittyvät prosessit
  • varmistaa whistleblowing käytänteiden ja valitun ratkaisun lainmukaisuuden
  • hankkia toimivan whistleblowing ratkaisun, tunnistamalla hyödylliset toiminnallisuudet, tarvittavat turvallisuustasot ja käytettävyyteen liittyvät tekijät
  • tunnistaa oman organisaatiokulttuurin vahvuudet ja kehityskohdat,
  • tunnistaa ulkoisten sidosryhmien odotukset whistleblowing toimintoa kohtaan
  • kehittää sisäisiä eettisten rikkeiden ja taloudellisten väärinkäytösten tutkintakäytänteitä

Tutustu tarkemmin ja ilmoittaudu tähän ”Whistleblowing kanavan perustaminen ja käyttöönotto” koulutukseen tämän linkin kautta:

https://www.oppia.fi/online-courses/oy-projnik-ab/whistleblowing-kanavan-perustaminen-ja-kayttoonotto

Share This