Whistleblowing-direktiivi koulutusta

Vuoden 2022 aikana Suomeen astuu voimaan laki joka velvoittaa kaikkia suomalaisia organisaatioita, joiden henkilöstömäärä ylittää 50 henkilöä, perustamaan ns. whistleblowing kanavan. Kanavan perustamiselle myönnetään kahden vuoden siirtymä-aika, mikäli henkilöstömäärä on alle 250 henkeä. Tällä ilmoituskanavalla pyritään tunnistamaan eettisiä rikkeitä ja taloudellisia väärinkäytöksiä, ennen kun niistä syntyy maine- tai taloushaittaa.

Lain taustalla on jo aiemmin hyväksytty Whistleblowing-direktiivi, jonka tarkoituksena on suojata ilmoittajaa ja samalla edistää kestävää liiketoimintaa. Toimiva ilmoituskanava mahdollistaa turvallisen ja nimettömän raportoinnin, helppokäyttöisen ratkaisun kautta.

Oy Projnik Ab tarjoaa koulutusta, jolla selviydyt Whistleblowing direktiivin asettamista vaatimuksista.

Yhden päivän koulutus antaa hyvät edellytykset Whistleblowing-kanavan perustamiseen ja käyttöönottoon:

https://www.oppia.fi/online-courses/oy-projnik-ab/whistleblowing-kanavan-perustaminen-ja-kayttoonotto

Puolen päivän koulutuksessa saat ydinasiat kätevästi paketoituna:

https://www.oppia.fi/online-courses/oy-projnik-ab/whistleblowing-kanavan-kayttoonoton-ydinasiat

Whistleblowing-direktiivi ja sen vaatimukset

Whistleblowing-direktiivi edellyttää että organisaatio nimeää erillisen tahon joka on vastuussa ilmoitusten käsittelystä. Tämän tahon tulisi olla puolueeton ja riippumaton. Ilmoittaminen tulisi olla luottamuksellista. Kanavaa käytetään tilanteissa, joissa ilmoittaja näkee että kasvotusten imoittaminen ei tuota odotettuja tuloksia, tai jossa hän voisi ilmoituksen johdosta olla sanktioiden kohteena.

Whistleblowing-direktiivi ei juurikaan kuvaa valitun kanavaratkaisun ominaisuuksia tai vaatimuksia. Direktiivissä todetaan kuitenkin että whistleblowing toiminto tulisi taata suullisen, kirjallisen tai molemmin tavoin toteutettavan ilmoittamisen. Organisaation tulisi myös tiedottaa selkeästi ja helpossa muodossa ilmoituskanavan perustamisesta, ilmoitusmenettelyistä ja ilmoittajan suojelusta. Ilmoituksen vastaanotosta tulee ilmoittaa lähettäjälle 7 päivän kuluessa. Viimeistään 3kk. kuluttua hänelle tulee myös kertoa toimenpiteistä joihin on ryhdytty ilmoituksen johdosta.

Whistleblowing-direktiivi ja sen hyödyt

Uusi tuleva lainsäädäntö antaa organisaatiolle oivan mahdollisuuden vahvistaa eettistä toimintakulttuuriaan. Ilmoituskanavaa pidetään usein organisaation eettisiä ohjeita jalkauttavana työkaluna. Kanavan perustamisen yhteydessä voidaan edelleen korostaa mitä organisaatiossa pidetään oikeutettuna toimintatapana, ja mikä ei ole sallittua. Näin lisätään henkilöstön sitoutumista työnantajaan, työn merkityksellisyys kirkastuu, organisaation houkuttelevuus työnantajana paranee ja näin myös rekrytointi tehostuu.

Whistleblowing viestittää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Näin kanavaratkaisu rakentaa uskottavuutta ja luottamusta organisaatiota kohtaan. Kanavaratkaisu parantaa organisaation kykyä kuunnella ja huomioida henkilöstöä

Kansainväliset whistleblowing tutkimukset osoittavat että suurin osa saaduista ilmoituksista koskevat taloudellista korruptiota. Joukossa on kuitenkin enenevässä määrin myös työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyviä ilmoituksia. Saadut ilmoitukset luovat näin koko organisaatiota kattavia parannuksia. Tutkimuksissa todetaan myös että aiheettomien, kostomielessä laadittujen, ilmoitusten määrä on vähäinen.

Kun väärinkäytökset tunnistetaan ajoissa, niistä johtuvat haitatkin ovat pienempiä. Toimiva ja tehokas kanava vähentää houkutuksia väärinkäytöksiin. Kanavan kautta saatu tärkeä tieto myös vahvistaa organisaation riskihallinnan ja sisäisen tarkastuksen kyvykkyyttä.

Whistleblowing tulee! Oletko valmis?

Vuoden 2022 aikana Suomeen astuu voimaan laki joka velvoittaa kaikkia suomalaisia organisaatioita, joiden henkilöstömäärä ylittää 50, perustamaan ns. whistleblowing kanavan. Tällä ilmoituskanavalla pyritään tunnistamaan eettisiä rikkeitä ja taloudellisia väärinkäytöksiä, ennen kun niistä syntyy maine- tai taloushaittaa.

Laki perustuu hyväksyttyyn EU direktiiviin ja sen tarkoituksena on suojata ilmoittajaa ja samalla edistää kestävää liiketoimintaa. Toimiva ilmoituskanava mahdollistaa turvallisen ja nimettömän raportoinnin, helppokäyttöisen ratkaisun kautta.

Vuodesta 2017 olen toiminut whistleblowing ratkaisujen käyttöönottoprojekteissa. Olen nyt laatinut kaksi koulutusta jotka soveltuvat henkilöille joiden tehtäväksi on annettu Whistleblowing kanavan perustaminen ja käyttöönotto.

Yhden päivän koulutus: ”Whistleblowing kanavan perustaminen ja käyttöönotto” antaa osallistujalle edellytykset:

 • perustaa whistleblowing ratkaisun käyttöönottoon tarvittavan organisaation ja tähän liittyvät prosessit
 • varmistaa whistleblowing käytänteiden ja valitun ratkaisun lainmukaisuuden
 • hankkia toimivan whistleblowing ratkaisun, tunnistamalla hyödylliset toiminnallisuudet, tarvittavat turvallisuustasot ja käytettävyyteen liittyvät tekijät
 • tunnistaa ulkoisten sidosryhmien odotukset whistleblowing toimintoa kohtaan
 • kehittää sisäisiä eettisten rikkeiden ja taloudellisten väärinkäytösten tutkintakäytänteitä

Tutustu tarkemmin ja ilmoittaudu tähän ”Whistleblowing kanavan perustaminen ja käyttöönotto” koulutukseen tämän linkin kautta:
https://www.oppia.fi/online-courses/oy-projnik-ab/whistleblowing-kanavan-perustaminen-ja-kayttoonotto

 

 • Puolen päivän koulutus: ”Whistleblowing kanavan käyttöönoton ydinasiat” antaa osallistujalle:
 • 7 stepin mallin whistleblowingin käyttöönottamiseksi
 • Tietoa uuden whistleblowing lain vaatimuksista
 • Vinkkejä whistleblowing toiminnon organisoimiseksi, mm. käsittelyorganisaation ja prosessien perustamiseksi
 • Suosituksia whistleblowing ratkaisun hankintaan, mm. hyödylliset toiminnallisuudet ja käytettävyyttä helpottavat tekijät
 • Hyviä käytäntöjä whistleblowing toiminnon viestintään ja tutkintakäytänteiden kehittämiseen
  Tutustu tarkemmin ja ilmoittaudu tähän ”Whistleblowing kanavan käyttöönoton ydinasiat” koulutukseen tämän linkin kautta: https://www.oppia.fi/online-courses/oy-projnik-ab/whistleblowing-kanavan-kayttoonoton-ydinasiat
Vihellyspilli ja Projnik logo. Whistleblowing direktiivi.

Vuoden 2022 aikana Suomeen astuu voimaan laki joka velvoittaa kaikkia suomalaisia organisaatioita, joiden henkilöstömäärä ylittää 50, perustamaan ns. whistleblowing kanavan. Kuva: originalmockup – freepik.com.

Tästä saat tiiviin näkemyksen niistä hyödyistä joita whistleblowing toiminto ja kanavaratkaisu tarjoaa organisaatiollesi.

Tästä saat hyödyllistä tietoa Whistleblowingin tarkoituksesta ja taustoista. Samalla kuulet ytimekkään kuvauksen ”7 stepin mallista”. Malli tukee organisaatiota Whistleblowing toiminnon perustamiseen ja WB-kanavaratkaisun käyttöönottoon.

Whistleblowing blogikirjoitukset

Käy tutustumassa whistleblowing aiheeseen kirjoittamiini blogeihin. Tekstit perustuvat omiin käytännön kokemuksiin whistleblowing ratkaisujen käyttöönotoista. Näissä löydät vielä enemmän Whistleblowing toiminnon perustamiseen ja käyttöönottoon liittyviä vinkkejä:

https://www.projnik.fi/uncategorized/whistleblowing-myytit-ja-todellisuus/

https://www.projnik.fi/uncategorized/seitseman-stepin-malli-whistleblowingin-wb-kayttoonottoon/

https://www.projnik.fi/uncategorized/avoimuudella-tuloksellista-liiketoimintaa-tyokaluna-whistleblowing/

Niklas Reuter

Niklas Reuter

Konsultti, Valmentaja

Share This