PROJEKTIHALLINTA

 

Raha-automaattiyhdistys

”Haluamme tarjota projektipäälliköillemme ajankohtaista ja monipuolista osaamisen kehittämistä. Niklaksen kanssa toteutimme kahden päivän aikana projektijohtamisen simulointipelin. Todellisia johtamistilanteita hyvin simuloiva ja huumorilla höystetty kokonaisuus sai hyvää palautetta. Simulaatio herätti keskustelua toimintatavoista osallistujien kesken ja loi myös yhteisen projektin, josta keskustella koulutuksessa. Saimme oivalluksia projektien eri etenemisvaiheissa esiintyvistä johtamishaasteista. Tunnistamme nyt entistä paremmin sidosryhmähallinnan merkityksen. Opimme myös toisiltamme paljon.”

Projektitoimiston päällikkö Marina Andersson, Raha-automaattiyhdistys/RAY

ABB

“Minulla oli ilo työskennellä Niklaksen kanssa projektihallintavalmennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Hänelle on syvälinen osaaminen aiheeseen liittyen ja hän oivalsi nopeasti meidän valmennuksen tavoitteet. Valmennusaineisto ja toteutus oli huippuluokkaa ja tulokset hyvin myönteisiä. Voin lämpimästi suositella Niklasta projektihallinnan valmentajana”

Kehitysjohtaja Mikko Kaijärvi, ABB

abb

Tekniikan Akatemia

”Projektimalli tuo meidän projekteille parempaa ennustettavuutta ja vertailtavuutta. Pystymme tehokkaammin valitsemaan tärkeimmät projektit ja suunnitella ne huolellisesti. Niklas oli hyvänä tukena projektimallin rakentamisessa. Laadimme yhdessä elinkaarimallin jossa eri vaiheille määriteltiin työmenetelmiä ja tarkistuspisteitä. Niklas sparrasi hyvin projektointikriteereiden kehittämisessä ja mallin skaalautuvuuden varmistamisessa.”

Toimitusjohtaja Juha Ylä-Jääski, Tekniikan Akatemia

TAF300px

Fastems Oy

”Fastems kouluttaa henkilöstöään jatkuvasti. Haluamme tarjota projektipäälliköillemme mahdollisuuden IPMA C-sertifiointiin. Tähän tarkoitukseen olemme käyttäneet Niklaksen valmennuskursseja, joista olemme saaneet hyödyllisiä valmistautumisvinkkejä PRY:n järjestämiin testeihin.”

Erik Guignet
Manager

Global Project Management

Fastems Oy Ab

 

Druck

Messukeskus

”Messukeskus on Suomen suurin ja monipuolisin tapahtumapaikka. Järjestämme vuosittain yli 100 ammatti- ja yleisötapahtumaa ja 1500 kokousta ja kongressia, joiden sisällöt, kestot, yhteistyökumppanit ja osallistujat vaihtelevat jatkuvasti. Tällaisessa ”tilaisuusrumbassa” tarvitsemme toimivan tapahtumaprosessin ja projektihallinnan. Olemme ottaneet käyttöön uusia sähköisiä työkaluja, joiden taustaksi halusimme hioa myös henkilöstömme projektijohtamisen kyvykkyyksiä. Niklas tarjosi meille tiiviin tietopaketin ja osallistavan valmennuksen. Tämä antoi meille hyviä oivalluksia projektityöskentelyn kehittämisessä osana tapahtumabisnestämme. Voin lämpimästi suositella Niklaksen palveluita.”

 

Tietohallintopäällikkö Arto Jokela,

Messukeskus

 

messukeskus logo

 

 

 


Oral Hammaslääkärit Oyj

 

Oral Hammaslääkärit on voimakkaasti kasvava hammaslääkäripalveluja tarjoava valtakunnallinen ketju. Liiketoiminnan laajentuessa myös toiminnan kehitystarpeet kasvavat. Viimeaikaiset tärkeimmät projektimme liittyvät liiketoimintalähtöiseen järjestelmien uusimiseen ja käyttöönottoon, prosessien kehittämiseen, uusien palvelukonseptien luomiseen ja kaupallistamiseen sekä yritysintegraatioihin. Olemmekin panostaneet yhtiössä yhtenäisten projektikäytänteiden jalkauttamiseen projektien hallinnan tehostamiseksi. Projektityöskentelyssämme resurssien, aikataulujen ja sidosryhmien hallinnan jatkuva kehittäminen on tarpeen. Niklaksen projektijohtamisen esikartoituksella pääsimme rakentamaan meille sopivan projektivalmennuksen. Johtoryhmän edustajia myöten lähdimme innostavalla otteella syventymään meille hyödyllisiin työtapoihin ja soveltamaan niitä osana koulutusta omiin projekteihimme. Niklas paneutui valmentajana projektihaasteisiimme ja auttoi meitä edistämään hyviä käytäntöjä työssämme useiden samanaikaisten projektien parissa. Tämä edistää positiivista tekemisen meininkiä ja auttaa meitä saavuttamaan projekteille asettamamme tavoitteet.

Minna Lönnqvist

Viestintä- ja markkinointipäällikkö

Oral Hammaslääkärit Oyj

oral_logo_rgb

Porvoon kaupunki

Tunnistimme projektijohtamisen kehitystarpeen, mutta emme olleet riittävän hyvin perillä siitä ”mistä kenkä puristi”. Halusimme nopean ja tiiviin kuvan kaupungin projektihallinnan vahvuuksista ja kehityskohdista. Niklas toi järjestelmällisen lähestymistavan projektikulttuurin kehittämiseen. Teimme yhdessä kartoituksen, jossa aineistoanalyysin, kyselyn, työpajan ja haastattelun tuloksena laadittu selvitys viitoittaa tulevaa kehitystyötämme. Niklaksen kanssa keskityimme projektien valmistelun tehostamiseen, salkkuhallinnan kehittämiseen ja yhtenäisten työmenetelmien jalkauttamiseen. Jälkimmäisen toteuttamiseen hyödynsimme myös Niklaksen tarjoamaa valmennusta. Voimme vilpittömästi suositella hänen palveluksiaan myös muille.

Outi Lehmijoki

Hallintojohtaja, Porvoon kaupunki

PORVOOBORG_CMYK

Porvoon Vesi

”Porvoon vedellä on edessään suurempia ja vaativampia projekteja. Lähiaikoina projektihallinnan kyvykkyydelle ja osaamiselle tulee olemaan paljon enemmän kysyntää. Näin, että nyt oli oikea hetki löytää tiimillemme yhteisiä toimintatapoja, joilla toimimme tulevaisuudessa vielä paremmin yhdessä.  Niklas antoi meille hyviä käytänteitä, osallistavia suunnittelumenetelmiä ja yhteisen käsitteistön, jota tulemme hyödyntämään tulevissa projekteissa. Sain häneltä myös hyödyllisiä näkemyksiä henkilökohtaisen sparraussession kautta.”

 

Risto Saarinen

Toimitusjohtaja

Porvoon Vesi

 

Landis+Gyr

Projektipäällikkömme ovat mukana laajoissa etäluentaprojekteissa ja älykkään verkon hankkeissa tai toteuttavat kansainvälisiä tuotekehitysprojekteja. Asiakkaidemme vaatimukset todennettavaan projektiosaamiseen kasvavat, ja myös globaalissa konsernissamme korostetaan projektihallinnan sertifiointia. Niklas auttoi projektipäälliköitämme valmistautumaan IPMA-C sertifiointitestiin. Kahden päivän tiivis ja harjoituspainotteinen valmennus auttoi meitä hahmottamaan testissä esiintyvät haasteelliset kokonaisuudet. Niklaksen osallistava ja vuorovaikutteinen valmennustyyli sopi meille hyvin.

Ulla Yrjölä
Head of PMO, EMEA ES, Landis+Gyr Jyväskylä

Canatu

Olemme voimakkaasti kasvava, nanoteknologiaan pohjautuva, kosketuspintoja kehittävä yhtiö. Halusimme päivittää projektijohtamisen käytäntöjämme. Projektimäärien kasvaessa joudumme järkeistämään projektihallintaamme. Keskeisten osaamisresurssien optimaalinen hyödyntäminen ja ihmisten työtaakan ennustaminen on meille tärkeätä. Niklas toi meille joukon uusia projektijohtamisen menetelmiä, jotka kaikki liittyvät osallistavaan työskentelytapaan. Olemme ottaneet näitä käyttöön ja näemme jo myönteisiä signaaleja jokapäiväisessä työssämme. Voin lämpimästi suositella Niklasta valmentajana.

Jukka Laine, Director, Customer Projects

 

Elomatic

Suunnittelutalona kilpailemme jatkuvasti tiukoissa investointiprojektien tarjouskilpailuissa monen muun ison kansallisen ja kansainvälisen insinööri-/suunnittelutoimiston kanssa. Asiantuntijoidemme projektireferenssit ja todennettu projektiosaaminen mitataan yhä enenevässä määrin myös projektisertifikaattien kautta. Tiedämme että meillä on varsin sitoutuneita ja kyvykkäitä osaajia, IPMA D sertifikaatti antaa nyt meille vielä enemmän todisteita tästä.  Samoin IPMAn puitteissa meillä on selkeä runko projektinhallintaosaamisen jatkokehittämiseen. Niklaksen preppausvalmennuksessa korostui selkeä, miellyttävä, osallistava ja asiantunteva ote. Koulutuspaketti oli tiivis kokonaisuus teoriaa ja käytännön casejä sekä harjoituksia. Voimme lämpimästi suositella häntä projektijohtamisen konsulttina ja valmentajana.

Riina Brade, Sales and Development Manager, Elomatic Consulting & Engineering Oy

www.elomatic.com

 

Turun kaupunki

Turun kaupungissa kehitämme jatkuvasti palveluitamme asiakastarpeita paremmin vastaaviksi. Samalla tehostamme sisäisiä toimintatapoja. Suunnan tekemiselle antaa strategia ja kehittäminen toteutetaan laajoilla ohjelmilla ja toimialojen omilla projekteilla.

Tehokas ja toimiva projektisalkkuhallinta on onnistumisen edellytys.  Niklas antoi meille hyviä  julkisen sektorin vinkkejä salkkuhallinnan kehittämiseen. Hän toi myös uusia näkökulmia projektien priorisointiin. Voin lämpimästi suositella Niklasta  kehittämiskumppaniksi  kuntasektorille.

Sari Hannila, Kehittämispäällikkö, Konsernihallinto, Turun kaupunki

Kantahämeen sairaanhoitopiiri

Terveydenhuoltoalalla ja sairaalaympäristössä projektointi on tulossa kovaa vauhtia. Uusien toimintatapojen omaksuminen edellyttää osaamisen ja kyvykkyyksien pitkäjänteistä kehittämistä. Lähdimme yhdessä Niklaksen kanssa rakentamaan meidän projektipäälliköillemme räätälöityä monipuolista ja kattavaa projektijohtamisen valmennusohjelmaa. Kartoitusten kautta saimme 11-päivän paketin, johon kuuluu elinkaarivaiheiden ja projektien eri osaamisalueiden sisältöjä. Case-projektien ja lopputöiden kautta kiinnitimme oppimisen tiukasti meidän omaan arkeen. Valmennusohjelmassa nostimme esille myös muita työelämän taitoja, kuten ajankäytön hallintaa ja vuorovaikutuskykyjen jalostamista. Huomioimme myös ajankohtaisia trendejä kuten etiikkaa ja vastuullisuutta. Voin lämpimästi suositella Niklaksen käyttöä valmentajana ja sparraajana.

Kim Lumme, projektipäällikkö, Kantahämeen sairaanhoitopiiri

Saga Furs

Asiantuntijamme sijaitsevat monessa eri maassa. Toimintamme on globaalia ja yhä enenevässä määrin myös projektoitua. Vaikka kaikki eivät olisikaan projektipäälliköitä, niin jokainen on aika ajoin projektitiimin jäsen. Kokosimme Suomeen eri rooleissa toimivat ammattilaisemme. Halusimme tarjota pikaisen läpileikkauksen projektityön keskeisistä periaatteista, hyvistä käytännöistä ja hyödyllisistä työkaluista. Niklas tarjosi antoisan päivän ja meidän työntekijämme saivat päivitetyn ja kiteytetyn näkymän projektityöhön.

Marjatta Paunonen, Henkilöstöjohtaja

LUKE

Olemme tehneet pidemmän aikaa monipuolisesti yhteistyötä Niklaksen kanssa. Hän pystyy joustavasti ja asiantuntevasti vastaamaan erinäisiin tarpeisiin projektijohtamisen saralla. Projektimallimme kehitystyössä Niklas on kartoittanut elinkaarimallimme haasteita ja kehitystarpeita. Työpajatyöskentelyn tuloksena, saimme yhdessä tuotettua hyviä kehityssuosituksia. Niklas on myös valmentanut henkilöstöä projektityön eri osa-alueilla, sekä kasvotusten että virtuaalisesti skypen kautta. Arvostamme hänen osallistavaa otettaan ja kykyä innostaa projektipälliköitä projektityössä. Hänen näkemyksensä osaamisen kehittämisessä on myös laajemmin auttanut meitä yleisen projektikulttuurin rakentamisessa.

Mari Työranta, Johtava asiantuntija. HR

Kolster

Nopeasti digitalisoituvassa toimintaympäristössämme menestykseen tarvitaan joustavuutta ja ketteryyttä myös projektijohtamiselta. Asiakkaidemme kansainväliset toimeksiannot ovat yhä monimutkaisempia ja edellyttävät laajaa osaamista. Näissä onnistuminen syntyy asiantuntijoidemme saumattoman yhteistyön kautta. Hyödynnämme laajasti projektimaista työskentelytapaa myös patenttialalla. Haimme kokenutta projektiasiantuntijaa ja valitsimme Niklaksen. Osallistavalla ja keskustelevalla valmennustyylillä hän auttoi meitä löytämään kehityskohtia ja näille ratkaisuja.

Timo Helosuo, CEO, Kolster Oy Ab

Vitec Avoine Oy

Niklaksen valmennuksessa saimme kokonaiskuvan projektipäällikön ajankäytönhallinnan hyödyllisistä käytännön menetelmistä. Oli antoisaa keskustella kollegoiden kanssa firmamme haasteista ja kehitysmahdollisuuksista. Saimme valmennuksesta hyödyllisiä vinkkejä ja pääsimme kokeilemaan mm. ajankäyttöpäiväkirjoja. Valmennuksen ansiosta tehostimme ajankäyttöä mm tunnistamalla aikavarkaita. Suosittelen Niklaksen valmennuksia muille projektipäälliköille.

Projektipäällikkö
Anne Pousi
Vitec Avoine Oy

Vitec primary logo JPG landscape

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV)

Työn ja teknologian murroksessa myös Valtiontalouden tarkastusvirasto uudistaa toimintatapojaan, työtehtäviään ja osaamistaan sekä hyödyntää digitalisaatiota. Ennen siirtymistämme laaja-alaisemmin projektimaiseen ja aiempaa ketterämpään työskentelyyn kokeilimme uudenlaisia toimintatapoja nuorten asiantuntijoiden ohjelman avulla. Osana ohjelmaa nuoret saivat itselleen innovatiivisen kehitysprojektin, jossa etsittiin uusia tapoja hyödyntää teknologiaa tarkastusprosessissa.

Projnik antoi coaching-palveluja nuorille asiantuntijoillemme heidän kehitysprojektinsa aikana. Niin nuoret kuin heitä ohjanneet tahotkin kokivat Niklaksen tarjoaman säännöllisen tuen hyödylliseksi. Fasilitoidut tapaamiset edistivät ryhmän sisäistä ideointia ja sitoutumista työn etenemiseen. Voin lämpimästi suositella Niklasta valmentajana ja coachina.

Nuorten asiantuntijoiden ohjelma ja siihen sisältynyt kehittämisprojekti onnistuivat hyvin ja saivat myös paljon kansainvälistä näkyvyyttä.

Pirkko Lahdelma,
johtaja, Digitalisaatio-oppimiskeskus
Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV)

Voyantic Ltd.

Kansainvälisessä toimintaympäristössämme toteutamme moninaisia projektitöitä. Huomasimme tarpeen toimintamallille, jossa projekteja toteutettaisiin määrämuotoisella ja vertailukelpoisella tavalla. Näin saadaan lisää ennustettavuutta työhömme ja samalla uusien projektien aloitus ja toteutus on tehokkaampaa ja nopeampaa. Pyörää ei kannata kerta toisensa jälkeen keksiä uudestaan. Niklas toi meille joukon hyödyllisiä projektityön menetelmiä. Olemme niitä menestyksellä ottaneet käyttöön. Ne muodostavat ytimen uudessa projektimallissamme.

 

Director of Finance, Päivi Nikkinen, Voyantic Ltd.

 

 

YRITYSVASTUU

 

Liikenneturva

”Organisaatiomme panostaa vastuullisuuden kehittämiseen. Meille on tärkeätä että toimintamme on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävää. Halusimme tarkemmin perehtyä yritysvastuun sisältöön ja saada tiiviin kokonaiskuvan kansainvälisistä viitekehyksistä, erilaisista toimintamuodoista ja työkaluista. Niklaksen tarjoama valmennus oli meille hyödyllinen. Nykyään yritysvastuu on entistä enemmän esillä viestinnässämme, aineistoissamme ja yritysyhteistyössä.”

Suunnittelija Aulikki Schrey, Liikenneturva

liikenneturva

Walki Group Oy

Yrityksemme on äskettäin aloittanut projektin whistleblowing kanavan perustamiseksi. Projektissa huomioitavia asioita ovat esimerkiksi lainsäädäntövaatimusten analyysi, kanavan sidosryhmien ja hyötyjen tunnistaminen, whistleblowing käsittelytiimin nimeäminen ja käytäntöjen määrittely, kanavan ominaisuuksien valinta ja turvallisuuden varmistaminen sekä kanavan käyttöönotto ja siihen liittyvä viestintä. Niklas oli laatinut kattavan ja käytännönläheisen tietopaketin. Päivän mittaisessa koulutuksessa saimme hyvät eväät ja työkalut Whistleblowing kanavan perustamiseen ja käyttöönottoon.

 

Samuli Raatikainen

Treasury Specialist

Group Compliance Officer

Walki Group Oy

 

JOHTAMINEN

 

Suomen venehuolto

”Halusimme työyhteisöömme lisää tiimiytymistä. Näemme myös että vuorovaikutusta kehittämällä nostamme palvelumme laatua. Niklas avasi meille DiSC-profiilien maailman ja erilaisten käyttäytymistyylien hyödyntämisen osana tuloksekasta toimintaa. Hänen vetämä kehittämispäivä oli antoisa ja valmennustyyli osallistava.”

Toimitusjohtaja Mirko Karppala, Suomen Venehuolto Oy

 

suv

Gemalto

The rapid change in the digital security business is driven by technological innovation. Our customers are well aware of the new opportunities. Increasingly complex requirements are posed to both Gemalto products and services. To stay a frontrunner in the industry we have to see the future before the others. This calls for a company culture built upon strong Change Leadership. Niklas helped us understand the nature of change and how to utilize it as a natural element of everyday business. He gave us a number of practical tools to enhance interaction, team-building, conflict management, communication and motivation. Now we are better placed to choose an appropriate leadership style fitting the changing circumstances.

Heidi-Maria Källman
Customer Support Manager
Gemalto Oy

gemalto_logo_fullcol_hr

 

Crasman

Halusimme Crasmanilla auttaa asiakkuuspäälliköitä ja johtavia kehittäjiä johtamaan tiimejään paremmin. Niklas ehdotti asiantuntijoiden johtamisen koulutuksen räätälöintiä tarpeeseemme ja se osoittautuikin erinomaiseksi ratkaisuksi. Omalla toimistollamme toteutettu kaksipäiväinen koulutus antoi tiiminvetäjille uusia työkaluja johtamiseen, vuorovaikutustilanteisiin ja ajanhallintaan. Palaute koulutuksesta ja kouluttajasta oli hyvin positiivista. Voin varauksetta suositella Niklasta vastaavien koulutusten vetäjäksi.

Olli Maksimainen, Digital Solutions Director, Crasman Oy
https://www.crasman.fi

Share This