REFERENSSIT TEEMOITTAIN

 

PROJEKTIHALLINTA

 

Raha-automaattiyhdistys

”Haluamme tarjota projektipäälliköillemme ajankohtaista ja monipuolista osaamisen kehittämistä. Niklaksen kanssa toteutimme kahden päivän aikana projektijohtamisen simulointipelin. Todellisia johtamistilanteita hyvin simuloiva ja huumorilla höystetty kokonaisuus sai hyvää palautetta. Simulaatio herätti keskustelua toimintatavoista osallistujien kesken ja loi myös yhteisen projektin, josta keskustella koulutuksessa. Saimme oivalluksia projektien eri etenemisvaiheissa esiintyvistä johtamishaasteista. Tunnistamme nyt entistä paremmin sidosryhmähallinnan merkityksen. Opimme myös toisiltamme paljon.”

Projektitoimiston päällikkö Marina Andersson, Raha-automaattiyhdistys/RAY

ABB

“Minulla oli ilo työskennellä Niklaksen kanssa projektihallintavalmennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Hänelle on syvälinen osaaminen aiheeseen liittyen ja hän oivalsi nopeasti meidän valmennuksen tavoitteet. Valmennusaineisto ja toteutus oli huippuluokkaa ja tulokset hyvin myönteisiä. Voin lämpimästi suositella Niklasta projektihallinnan valmentajana”

Kehitysjohtaja Mikko Kaijärvi, ABB

abb

Tekniikan Akatemia

”Projektimalli tuo meidän projekteille parempaa ennustettavuutta ja vertailtavuutta. Pystymme tehokkaammin valitsemaan tärkeimmät projektit ja suunnitella ne huolellisesti. Niklas oli hyvänä tukena projektimallin rakentamisessa. Laadimme yhdessä elinkaarimallin jossa eri vaiheille määriteltiin työmenetelmiä ja tarkistuspisteitä. Niklas sparrasi hyvin projektointikriteereiden kehittämisessä ja mallin skaalautuvuuden varmistamisessa.”

Toimitusjohtaja Juha Ylä-Jääski, Tekniikan Akatemia

TAF300px

Fastems Oy

”Fastems kouluttaa henkilöstöään jatkuvasti. Haluamme tarjota projektipäälliköillemme mahdollisuuden IPMA C-sertifiointiin. Tähän tarkoitukseen olemme käyttäneet Niklaksen valmennuskursseja, joista olemme saaneet hyödyllisiä valmistautumisvinkkejä PRY:n järjestämiin testeihin.”

Erik Guignet
Manager

Global Project Management

Fastems Oy Ab

 

Druck

Messukeskus

”Messukeskus on Suomen suurin ja monipuolisin tapahtumapaikka. Järjestämme vuosittain yli 100 ammatti- ja yleisötapahtumaa ja 1500 kokousta ja kongressia, joiden sisällöt, kestot, yhteistyökumppanit ja osallistujat vaihtelevat jatkuvasti. Tällaisessa ”tilaisuusrumbassa” tarvitsemme toimivan tapahtumaprosessin ja projektihallinnan. Olemme ottaneet käyttöön uusia sähköisiä työkaluja, joiden taustaksi halusimme hioa myös henkilöstömme projektijohtamisen kyvykkyyksiä. Niklas tarjosi meille tiiviin tietopaketin ja osallistavan valmennuksen. Tämä antoi meille hyviä oivalluksia projektityöskentelyn kehittämisessä osana tapahtumabisnestämme. Voin lämpimästi suositella Niklaksen palveluita.”

 

Tietohallintopäällikkö Arto Jokela,

Messukeskus

 

messukeskus logo

 

 

 


Oral Hammaslääkärit Oyj

Oral Hammaslääkärit on voimakkaasti kasvava hammaslääkäripalveluja tarjoava valtakunnallinen ketju. Liiketoiminnan laajentuessa myös toiminnan kehitystarpeet kasvavat. Viimeaikaiset tärkeimmät projektimme liittyvät liiketoimintalähtöiseen järjestelmien uusimiseen ja käyttöönottoon, prosessien kehittämiseen, uusien palvelukonseptien luomiseen ja kaupallistamiseen sekä yritysintegraatioihin. Olemmekin panostaneet yhtiössä yhtenäisten projektikäytänteiden jalkauttamiseen projektien hallinnan tehostamiseksi. Projektityöskentelyssämme resurssien, aikataulujen ja sidosryhmien hallinnan jatkuva kehittäminen on tarpeen. Niklaksen projektijohtamisen esikartoituksella pääsimme rakentamaan meille sopivan projektivalmennuksen. Johtoryhmän edustajia myöten lähdimme innostavalla otteella syventymään meille hyödyllisiin työtapoihin ja soveltamaan niitä osana koulutusta omiin projekteihimme. Niklas paneutui valmentajana projektihaasteisiimme ja auttoi meitä edistämään hyviä käytäntöjä työssämme useiden samanaikaisten projektien parissa. Tämä edistää positiivista tekemisen meininkiä ja auttaa meitä saavuttamaan projekteille asettamamme tavoitteet.

Minna Lönnqvist

Viestintä- ja markkinointipäällikkö

Oral Hammaslääkärit Oyj

oral_logo_rgb

Porvoon kaupunki

Tunnistimme projektijohtamisen kehitystarpeen, mutta emme olleet riittävän hyvin perillä siitä ”mistä kenkä puristi”. Halusimme nopean ja tiiviin kuvan kaupungin projektihallinnan vahvuuksista ja kehityskohdista. Niklas toi järjestelmällisen lähestymistavan projektikulttuurin kehittämiseen. Teimme yhdessä kartoituksen, jossa aineistoanalyysin, kyselyn, työpajan ja haastattelun tuloksena laadittu selvitys viitoittaa tulevaa kehitystyötämme. Niklaksen kanssa keskityimme projektien valmistelun tehostamiseen, salkkuhallinnan kehittämiseen ja yhtenäisten työmenetelmien jalkauttamiseen. Jälkimmäisen toteuttamiseen hyödynsimme myös Niklaksen tarjoamaa valmennusta. Voimme vilpittömästi suositella hänen palveluksiaan myös muille.

Outi Lehmijoki

Hallintojohtaja, Porvoon kaupunki

PORVOOBORG_CMYK

Porvoon Vesi

”Porvoon vedellä on edessään suurempia ja vaativampia projekteja. Lähiaikoina projektihallinnan kyvykkyydelle ja osaamiselle tulee olemaan paljon enemmän kysyntää. Näin, että nyt oli oikea hetki löytää tiimillemme yhteisiä toimintatapoja, joilla toimimme tulevaisuudessa vielä paremmin yhdessä.  Niklas antoi meille hyviä käytänteitä, osallistavia suunnittelumenetelmiä ja yhteisen käsitteistön, jota tulemme hyödyntämään tulevissa projekteissa. Sain häneltä myös hyödyllisiä näkemyksiä henkilökohtaisen sparraussession kautta.”

 

Risto Saarinen

Toimitusjohtaja

Porvoon Vesi

 

Landis+Gyr

Projektipäällikkömme ovat mukana laajoissa etäluentaprojekteissa ja älykkään verkon hankkeissa tai toteuttavat kansainvälisiä tuotekehitysprojekteja. Asiakkaidemme vaatimukset todennettavaan projektiosaamiseen kasvavat, ja myös globaalissa konsernissamme korostetaan projektihallinnan sertifiointia. Niklas auttoi projektipäälliköitämme valmistautumaan IPMA-C sertifiointitestiin. Kahden päivän tiivis ja harjoituspainotteinen valmennus auttoi meitä hahmottamaan testissä esiintyvät haasteelliset kokonaisuudet. Niklaksen osallistava ja vuorovaikutteinen valmennustyyli sopi meille hyvin.

Ulla Yrjölä
Head of PMO, EMEA ES, Landis+Gyr Jyväskylä

Canatu

Olemme voimakkaasti kasvava, nanoteknologiaan pohjautuva, kosketuspintoja kehittävä yhtiö. Halusimme päivittää projektijohtamisen käytäntöjämme. Projektimäärien kasvaessa joudumme järkeistämään projektihallintaamme. Keskeisten osaamisresurssien optimaalinen hyödyntäminen ja ihmisten työtaakan ennustaminen on meille tärkeätä. Niklas toi meille joukon uusia projektijohtamisen menetelmiä, jotka kaikki liittyvät osallistavaan työskentelytapaan. Olemme ottaneet näitä käyttöön ja näemme jo myönteisiä signaaleja jokapäiväisessä työssämme. Voin lämpimästi suositella Niklasta valmentajana.

Jukka Laine, Director, Customer Projects

 

Elomatic

Suunnittelutalona kilpailemme jatkuvasti tiukoissa investointiprojektien tarjouskilpailuissa monen muun ison kansallisen ja kansainvälisen insinööri-/suunnittelutoimiston kanssa. Asiantuntijoidemme projektireferenssit ja todennettu projektiosaaminen mitataan yhä enenevässä määrin myös projektisertifikaattien kautta. Tiedämme että meillä on varsin sitoutuneita ja kyvykkäitä osaajia, IPMA D sertifikaatti antaa nyt meille vielä enemmän todisteita tästä.  Samoin IPMAn puitteissa meillä on selkeä runko projektinhallintaosaamisen jatkokehittämiseen. Niklaksen preppausvalmennuksessa korostui selkeä, miellyttävä, osallistava ja asiantunteva ote. Koulutuspaketti oli tiivis kokonaisuus teoriaa ja käytännön casejä sekä harjoituksia. Voimme lämpimästi suositella häntä projektijohtamisen konsulttina ja valmentajana.

Riina Brade, Sales and Development Manager, Elomatic Consulting & Engineering Oy

www.elomatic.com

 

Turun kaupunki

Turun kaupungissa kehitämme jatkuvasti palveluitamme asiakastarpeita paremmin vastaaviksi. Samalla tehostamme sisäisiä toimintatapoja. Suunnan tekemiselle antaa strategia ja kehittäminen toteutetaan laajoilla ohjelmilla ja toimialojen omilla projekteilla.

Tehokas ja toimiva projektisalkkuhallinta on onnistumisen edellytys.  Niklas antoi meille hyviä  julkisen sektorin vinkkejä salkkuhallinnan kehittämiseen. Hän toi myös uusia näkökulmia projektien priorisointiin. Voin lämpimästi suositella Niklasta  kehittämiskumppaniksi  kuntasektorille.

Sari Hannila, Kehittämispäällikkö, Konsernihallinto, Turun kaupunki

Kantahämeen sairaanhoitopiiri

Terveydenhuoltoalalla ja sairaalaympäristössä projektointi on tulossa kovaa vauhtia. Uusien toimintatapojen omaksuminen edellyttää osaamisen ja kyvykkyyksien pitkäjänteistä kehittämistä. Lähdimme yhdessä Niklaksen kanssa rakentamaan meidän projektipäälliköillemme räätälöityä monipuolista ja kattavaa projektijohtamisen valmennusohjelmaa. Kartoitusten kautta saimme 11-päivän paketin, johon kuuluu elinkaarivaiheiden ja projektien eri osaamisalueiden sisältöjä. Case-projektien ja lopputöiden kautta kiinnitimme oppimisen tiukasti meidän omaan arkeen. Valmennusohjelmassa nostimme esille myös muita työelämän taitoja, kuten ajankäytön hallintaa ja vuorovaikutuskykyjen jalostamista. Huomioimme myös ajankohtaisia trendejä kuten etiikkaa ja vastuullisuutta. Voin lämpimästi suositella Niklaksen käyttöä valmentajana ja sparraajana.

Kim Lumme, projektipäällikkö, Kantahämeen sairaanhoitopiiri

Saga Furs

Asiantuntijamme sijaitsevat monessa eri maassa. Toimintamme on globaalia ja yhä enenevässä määrin myös projektoitua. Vaikka kaikki eivät olisikaan projektipäälliköitä, niin jokainen on aika ajoin projektitiimin jäsen. Kokosimme Suomeen eri rooleissa toimivat ammattilaisemme. Halusimme tarjota pikaisen läpileikkauksen projektityön keskeisistä periaatteista, hyvistä käytännöistä ja hyödyllisistä työkaluista. Niklas tarjosi antoisan päivän ja meidän työntekijämme saivat päivitetyn ja kiteytetyn näkymän projektityöhön.

Marjatta Paunonen, Henkilöstöjohtaja

LUKE

Olemme tehneet pidemmän aikaa monipuolisesti yhteistyötä Niklaksen kanssa. Hän pystyy joustavasti ja asiantuntevasti vastaamaan erinäisiin tarpeisiin projektijohtamisen saralla. Projektimallimme kehitystyössä Niklas on kartoittanut elinkaarimallimme haasteita ja kehitystarpeita. Työpajatyöskentelyn tuloksena, saimme yhdessä tuotettua hyviä kehityssuosituksia. Niklas on myös valmentanut henkilöstöä projektityön eri osa-alueilla, sekä kasvotusten että virtuaalisesti skypen kautta. Arvostamme hänen osallistavaa otettaan ja kykyä innostaa projektipälliköitä projektityössä. Hänen näkemyksensä osaamisen kehittämisessä on myös laajemmin auttanut meitä yleisen projektikulttuurin rakentamisessa.

Mari Työranta, Johtava asiantuntija. HR

Kolster

Nopeasti digitalisoituvassa toimintaympäristössämme menestykseen tarvitaan joustavuutta ja ketteryyttä myös projektijohtamiselta. Asiakkaidemme kansainväliset toimeksiannot ovat yhä monimutkaisempia ja edellyttävät laajaa osaamista. Näissä onnistuminen syntyy asiantuntijoidemme saumattoman yhteistyön kautta. Hyödynnämme laajasti projektimaista työskentelytapaa myös patenttialalla. Haimme kokenutta projektiasiantuntijaa ja valitsimme Niklaksen. Osallistavalla ja keskustelevalla valmennustyylillä hän auttoi meitä löytämään kehityskohtia ja näille ratkaisuja.

Timo Helosuo, CEO, Kolster Oy Ab

Vitec Avoine Oy

Niklaksen valmennuksessa saimme kokonaiskuvan projektipäällikön ajankäytönhallinnan hyödyllisistä käytännön menetelmistä. Oli antoisaa keskustella kollegoiden kanssa firmamme haasteista ja kehitysmahdollisuuksista. Saimme valmennuksesta hyödyllisiä vinkkejä ja pääsimme kokeilemaan mm. ajankäyttöpäiväkirjoja. Valmennuksen ansiosta tehostimme ajankäyttöä mm tunnistamalla aikavarkaita. Suosittelen Niklaksen valmennuksia muille projektipäälliköille.

Projektipäällikkö
Anne Pousi
Vitec Avoine Oy

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV)

Työn ja teknologian murroksessa myös Valtiontalouden tarkastusvirasto uudistaa toimintatapojaan, työtehtäviään ja osaamistaan sekä hyödyntää digitalisaatiota. Ennen siirtymistämme laaja-alaisemmin projektimaiseen ja aiempaa ketterämpään työskentelyyn kokeilimme uudenlaisia toimintatapoja nuorten asiantuntijoiden ohjelman avulla. Osana ohjelmaa nuoret saivat itselleen innovatiivisen kehitysprojektin, jossa etsittiin uusia tapoja hyödyntää teknologiaa tarkastusprosessissa.

Projnik antoi coaching-palveluja nuorille asiantuntijoillemme heidän kehitysprojektinsa aikana. Niin nuoret kuin heitä ohjanneet tahotkin kokivat Niklaksen tarjoaman säännöllisen tuen hyödylliseksi. Fasilitoidut tapaamiset edistivät ryhmän sisäistä ideointia ja sitoutumista työn etenemiseen. Voin lämpimästi suositella Niklasta valmentajana ja coachina.

Nuorten asiantuntijoiden ohjelma ja siihen sisältynyt kehittämisprojekti onnistuivat hyvin ja saivat myös paljon kansainvälistä näkyvyyttä.

Pirkko Lahdelma,
johtaja, Digitalisaatio-oppimiskeskus
Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV)

Voyantic Ltd.

Kansainvälisessä toimintaympäristössämme toteutamme moninaisia projektitöitä. Huomasimme tarpeen toimintamallille, jossa projekteja toteutettaisiin määrämuotoisella ja vertailukelpoisella tavalla. Näin saadaan lisää ennustettavuutta työhömme ja samalla uusien projektien aloitus ja toteutus on tehokkaampaa ja nopeampaa. Pyörää ei kannata kerta toisensa jälkeen keksiä uudestaan. Niklas toi meille joukon hyödyllisiä projektityön menetelmiä. Olemme niitä menestyksellä ottaneet käyttöön. Ne muodostavat ytimen uudessa projektimallissamme.

 

Director of Finance, Päivi Nikkinen, Voyantic Ltd.

 

 

Rejlers Finland Oy

Rejlers on viime vuosien aikana kasvanut voimakkaasti, mm. yritysostojen kautta. Tuote- ja palveluvalikoima on monipuolistunut ja Rejlers on ottanut vastuulleen yhä laajempia projektitoimituksia. Uusissa tiimeissämme on iso joukko erilaisilla taustoilla, osaamisella ja kokemuksella työskenteleviä ammattilaisia. Halusimme päivittää ja kehittää heille projektihallinnan ja ihmisten johtamisen kyvykkyyksiä.

Osana kehittämishanketta toteutimme valikoiduille projektipäälliköille myös IPMA-C sertifioitumisen.

Kaikkeen tähän saimme MIFiltä ja heidän asiantuntijavalmentajakumppanilta Niklas Reuterilta hienoa tukea. Niklaksen pitämät valmennukset olivat osallistavan ja käytännönläheisen työskentelyn kautta kehittämistarpeeseen osuvia. Saimme valmennussessioista myös hyviä ideoita suoraan toteutettavaksi meneillään oleviin asiakasprojekteihimme.

Voin lämpimästi suositella MIFin ja Niklas Reuterin palveluita myös muille.

 

VP | Projects, Industry

Jussi Likitalo

Rejlers Finland Oy

.

 

 

Inhan Tehtaat Oy

Inhan Tehtailla on pitkä historia laadukkaiden veneiden rakentamisessa. Nykyisin kehitämme ja valmistamme veneitä Buster, Yamarin ja Cross brändien alle. Jatkuva toiminnan kehittäminen ja tehostaminen edellyttää oikeanlaisia menetelmiä ja prosesseja. Niklas on ollut tukemassa meitä projektityöskentelyyn liittyvien haasteiden edessä. Hänen näkemyksensä ja kokemuksensa projektimallien kehittämisestä on ollut meille hyödyllinen ja antanut avaimet kehittää toimintaa myös itsenäisesti. Reuterin tarjoama projektihallinnan teoria ja projektijohtamisen käytännönläheiset työkalut ja menetelmät ovat olleet meille arvokkaita päivittäisessä projektinhallinnassa. Niklaksen koulutuksien yhteydessä olemme myös soveltaneet oppeja suoraan meneillään oleviin projekteihin. Teorian ja käytännön yhdistäminen sekä osallistava valmennusote ovat ehdottomasti osa lisäarvoa, jota Niklas koulutuksissaan tarjoaa. Voin lämpimästi suositella hänta kumppaniksi erinäisiin projektijohtamisen kehittämisen tehtäviin.

 

Tuotekehitysjohtaja

Kalle Kanerva

Inhan Tehtaat Oy Ab

 

Buster logo

Lapin sairaanhoitopiiri

Lapin sairaanhoitopiirissä toteutettiin 2019 alkaen tietohallintoa ja kehittämistä koskeva organisaatiomuutos, jonka seurauksena syntyi uusi Tieke-tulosyksikkö. Toiminnassamme korostuu projektimainen työskentelytapa ja tavoitteenamme on yhtenäistää käytäntöjä sekä tarjota työntekijöille välineitä työn tekemisen yhdemukaistamiseksi. Palvelemme sairaanhoitopiiriä mm. projektien toimituksilla ja projektinomaisia muutoksia on paljon. Projektimallimme mukainen toimitusten hallinta ja projektiohjeen sisäistäminen parantaa työmme ennustettavuutta ja laatua. Niklaksen toteuttamat valmennukset auttoivat meitä projektityömenetelmien jalkauttamisessa. Projektipäälliköille ja projektien parissa työskenteleville syntyi yhteinen näkemys siitä, miten teemme projekteja. He myös saivat käytännönläheisiä vinkkejä johtamiseen, sekä mahdollisuuden jalostaa omia projektejaan osana valmennusta. Niklaksen myönteinen ja innostava valmennusote motivoivat osallistujia oppimiseen.  

Mika Heikkilä

Palvelupäällikkö, Kehitys ja ratkaisut

Lapin sairaanhoitopiiri

 

 

Uudenmaan liitto

Konsultointityönä toteutettu salkku- ja projektijohtamisen malli.

Uudenmaan liitto 

 

Insinööriliitto

Insinööriliitto tarjoaa jäsenistölleen ajankohtaisia ja insinöörien työtehtäviin tärkeitä ja tarpeellisia koulutuksia. Seuraamme jatkuvasti insinöörien työssä tapahtuvia muutoksia. Reagoimme näihin, kehittämällä heidän osaamistaan ja kyvykkyyttään. Projektityö on jäsenistömme ydinosaamista. Tarjoamalla insinööreille laadukasta ja modernia projektijohtamisen valmennusta, he myös suoriutuvat tehtävistään paremmin. Niklas on jo vuosia toiminut meidän luottokouluttajana. Hänen kyky osallistaa ja keskustelluttaa on meille arvokasta. Vuorovaikutteislla ja käytännönläheisillä valmennuksilla on ollut paljon kysyntää. Niklaksen koulutuksissa osallistujille on annettu mahdollisuuksia edistää omia projektejaan osana koulutustapahtumia. Tämä on ollut varsin arvostettua ja hyödyllistä.

 

Koulutuskoordinaattori

 

Jenna Hellgren

Insinööriliitto

 

 

Arkance Systems Finland Oy

Meillä tuli tarve ns. ”hands on” projektipäällikkö valmennukseen. Tarkoituksena oli tarjota projektinjohto-tehtävissä toimiville henkilöille käytännönläheistä ja suoraan omaan toimintaan kytkeytyvää valmennusta. Halusimme enemmän tekemispainotteista sparrausta kuin yleisteorian läpikäyntiä. Niklas vastasi hyvin odotuksiimme. Valmennusosallistujat olivat parin päivän aikana oppimassa projektihallinnan menetelmiä ja työkaluja ajankohtaisten ja todellisten Arkance-Systemsin case-projektien kautta. Valmennus onnistui lyhyessä ajassa vakiinnuttamaan yhteisiä projektipäällikkökäytäntöjä. Näin jokainen tietää miten projektipäällikön tulee projektin eri toteutusvaiheissa (tarjous-tilaus-projekti-päätös) toimia. Samalla myös yhteinen terminologia ja käsitteet ovat paremmin hallussa. Osallistavaa ja vuorovaikutteista valmennustyyliä hyödyntäen Niklas onnistui pitämään kaikki motivoituneina koko valmennuksen ajan.

 

Palvelujohtaja

 

Jukka Kivelä

Arkance Systems Finland Oy     

 

JOHTAMINEN

 

Suomen venehuolto

”Halusimme työyhteisöömme lisää tiimiytymistä. Näemme myös että vuorovaikutusta kehittämällä nostamme palvelumme laatua. Niklas avasi meille DiSC-profiilien maailman ja erilaisten käyttäytymistyylien hyödyntämisen osana tuloksekasta toimintaa. Hänen vetämä kehittämispäivä oli antoisa ja valmennustyyli osallistava.”

Toimitusjohtaja Mirko Karppala, Suomen Venehuolto Oy

 

suv

Gemalto

The rapid change in the digital security business is driven by technological innovation. Our customers are well aware of the new opportunities. Increasingly complex requirements are posed to both Gemalto products and services. To stay a frontrunner in the industry we have to see the future before the others. This calls for a company culture built upon strong Change Leadership. Niklas helped us understand the nature of change and how to utilize it as a natural element of everyday business. He gave us a number of practical tools to enhance interaction, team-building, conflict management, communication and motivation. Now we are better placed to choose an appropriate leadership style fitting the changing circumstances.

Heidi-Maria Källman
Customer Support Manager
Gemalto Oy

gemalto_logo_fullcol_hr

 

Crasman

Halusimme Crasmanilla auttaa asiakkuuspäälliköitä ja johtavia kehittäjiä johtamaan tiimejään paremmin. Niklas ehdotti asiantuntijoiden johtamisen koulutuksen räätälöintiä tarpeeseemme ja se osoittautuikin erinomaiseksi ratkaisuksi. Omalla toimistollamme toteutettu kaksipäiväinen koulutus antoi tiiminvetäjille uusia työkaluja johtamiseen, vuorovaikutustilanteisiin ja ajanhallintaan. Palaute koulutuksesta ja kouluttajasta oli hyvin positiivista. Voin varauksetta suositella Niklasta vastaavien koulutusten vetäjäksi.

Olli Maksimainen, Digital Solutions Director, Crasman Oy
https://www.crasman.fi

Nordiska Administrativa Föreningen i Finland r.f.

Då den Nordiska Administrativa Föreningen i Finland rf. (NAF rf.) firade sitt 100 års jubileum, inbjöd vi till en välbesökt paneldebatt i Helsingfors. Det valda temat, ”Förvaltning och rättssäkerhet i Norden”, inspirerades av vår publikation med samma namn. Paneldeltagarna kom från flera nordiska universitet och utgör ledande sakkännare inom området. Niklas fungera som panelens moderator. Han ombads bekanta sig med bokens artiklar, vars skribenter samtidigt var debattens panelister. Niklas har en förmåga att snabbt sätta sig in i en mångsidig artikelsamling och att på basis av densamma formulera relevanta och intressanta diskussionsteman. Han fasiliterade diskussionen på ett angenämt sätt och lyckades även initiera diskussioner mellan panelister och publik. Hans interaktiva förmåga och humoristiska framtoning skapade en analytisk och varm stämning. Niklas kan med fördel fungera som moderator vid motsvarande paneldiskussioner.

 

Ordförande

Sebastian Godenhjelm

Nordiska Administrativa Föreningen i Finland rf.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Vietimme yksikömme kehityspäivän Nuuksiossa. Halusimme tiimiytymistä vahvistavan ohjelman. Toiminnan suunnittelun lomassa tutustuimme toisiimme paremmin ja vietimme yhteishenkeä kohottavan iltapäivän. Työmme perustuu hyvin toimivan sisäisen yhteistyön lisäksi myös
laadukkaaseen vuorovaikutukseen sidosryhmiemme ja asiakkaittemme kanssa. Niklas hyödynsi tiimipäivässämme DiSC-toimintatyylianalyysia. Osallistavilla harjoituksilla opimme tunnistamaan toistemme käyttäytymistyylejä paremmin ja treenasimme erilaisten ominaisuuksien
hyödyntämistä vuorovaikutustilanteissa. Saimme hyödyllisiä suosituksia, miten voimme parantaa yhteistyötämme ottamalla huomioon omaa ja muiden käyttäytymistä. Pidimme Niklaksen asiantuntevasta ja rennosta tyylistä ja olemme valmennuksen jälkeen paremmin varustautuneita erilaisuuden hyödyntämisessä ihmisten välisessä viestinnässä.”

Tiiminvetäjä, erityisasiantuntija

Robin Harms

 

YRITYSVASTUU

 

Liikenneturva

”Organisaatiomme panostaa vastuullisuuden kehittämiseen. Meille on tärkeätä että toimintamme on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävää. Halusimme tarkemmin perehtyä yritysvastuun sisältöön ja saada tiiviin kokonaiskuvan kansainvälisistä viitekehyksistä, erilaisista toimintamuodoista ja työkaluista. Niklaksen tarjoama valmennus oli meille hyödyllinen. Nykyään yritysvastuu on entistä enemmän esillä viestinnässämme, aineistoissamme ja yritysyhteistyössä.”

Suunnittelija Aulikki Schrey, Liikenneturva

liikenneturva

WHISTLEBLOWING

 

Walki Group Oy

Yrityksemme on äskettäin aloittanut projektin whistleblowing kanavan perustamiseksi. Projektissa huomioitavia asioita ovat esimerkiksi lainsäädäntövaatimusten analyysi, kanavan sidosryhmien ja hyötyjen tunnistaminen, whistleblowing käsittelytiimin nimeäminen ja käytäntöjen määrittely, kanavan ominaisuuksien valinta ja turvallisuuden varmistaminen sekä kanavan käyttöönotto ja siihen liittyvä viestintä. Niklas oli laatinut kattavan ja käytännönläheisen tietopaketin. Päivän mittaisessa koulutuksessa saimme hyvät eväät ja työkalut Whistleblowing kanavan perustamiseen ja käyttöönottoon.

 

Samuli Raatikainen

Treasury Specialist

Group Compliance Officer

Walki Group Oy

 

Suomen Asianajajaliitto

Tarjoamme asianajajille jatkuvasti koulutusta ajankohtaisista teemoista ja tulevista muutoksista alalla. Niklakselta ”Whistleblowing kanavan perustaminen ja käyttöönotto” -koulutus oli hyvä ja käytännönläheinen yhteenveto whistleblowing -järjestelmästä ja sen tuomista vaatimuksista. Vuorovaikutteinen ja osallistava koulutus herätti hyvää keskustelua keskeneräisen lakihankkeen haasteista ja siihen liittyvistä juridisista kysymyksistä. Niklaksen omakohtainen käytännön kokemus aiheesta lisäsi koulutuksen syvyyttä.

Koulutusasiantuntija

Salla Vainio

Suomen Asianajajaliitto

 

ProCom–Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry on yhteiskunnallisesti vaikuttava viestinnän ammattilaisten järjestö – verkosto, kehittäjä ja media. ProCom toimii jäsentensä osaamisen kehittäjänä, yhteistyöfoorumina ja alan vaikuttajana. Jäseninä on noin 2 700 viestinnän parissa työskentelevää ammattilaista ja järjestö tarjoaa heille vuorovaikutusfoorumin, jonka kautta jäsenet pääsevät vaikuttamaan alan kehitykseen ja toimintamalleihin Suomessa.

Oy Projnik Ab:n kanssa toteutimme webinaarimuotoisena jäsentilaisuuden eettisten rikkeiden ja taloudellisten väärinkäytösten tunnistamiseen perustettavien Whistleblowing-kanavia (WB) koskevan tapahtuman. Niklas Reuter tarjosi ajankohtaisen kuvauksen WB-kanavien hyödyistä, tulevasta lainsäädännöstä, sekä käytännön vinkkejä WB-toiminnon perustamiseen ja käyttöönottoon. Reuter korosti whistleblowing-toiminnon viestinnällisiä mahdollisuuksia ja suositeltavia viestinnällisiä toimenpiteitä. Onnistuneeseen tapahtumaan osallistui iso ja aktiivinen joukko viestintäalan ammattilaisia.

 

Johtaja, Palvelut ja kehittäminen

 

Miia Rosenqvist

ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry.

 

European Business Ethics Network Suomi (EBEN Suomi ry)

European Business Ethics Network Suomi (EBEN Suomi ry) on rohkea ja riippumaton suomalaisen työelämän ajankohtaisten eettisten kysymysten asiantuntija. Me edistämme eettistä tietämystä ja toimintaa yhdistämällä tutkimusta ja käytäntöä. Seminaarit ovat meille yksi tärkeä toimintamuoto. Haluamme nostaa esille ajankohtaisia, uusia ja yritysetiikan kannalta tärkeitä aiheita. Toimimme verkostomaisesti muiden työelämää kehittävien tahojen kanssa. Olemme järjestäneet seminaareja myös kumppanuudessa HENRYn (Henkilöstöjohdon ja -ammattilaisten yhdistys) kanssa.

EBEN Suomi ry:n monivuotisena puheenjohtajana toiminut Niklas Reuter puhui Eettisen organisaatiokulttuurin haastajat seminaarissamme. Pitkään whistleblowing ratkaisujen parissa toiminut Niklas käsitteli esitelmässään monipuolisesti ja selkeästi tulevan Whistleblowing -lain vaatimuksia ja hyötyjä. Aihe on edelleen ajankohtainen. Whistleblowing toiminnot ovat yksi monista keinoista joilla voidaan vahvistaa etiikan huomiointia organisaatioiden arjessa. Voin lämpimästi suositella Reuterin asiantuntemuksen hyödyntämista Whistleblowing toimintojen kehittämisessä.

 

Puheenjohtaja,

 

Soilikki Viljanen

European Business Ethics Network EBEN Suomi ry – EBEN Finland rf

 

Share This