PROJEKTIHALLINTA

 

Raha-automaattiyhdistys

”Haluamme tarjota projektipäälliköillemme ajankohtaista ja monipuolista osaamisen kehittämistä. Niklaksen kanssa toteutimme kahden päivän aikana projektijohtamisen simulointipelin. Todellisia johtamistilanteita hyvin simuloiva ja huumorilla höystetty kokonaisuus sai hyvää palautetta. Simulaatio herätti keskustelua toimintatavoista osallistujien kesken ja loi myös yhteisen projektin, josta keskustella koulutuksessa. Saimme oivalluksia projektien eri etenemisvaiheissa esiintyvistä johtamishaasteista. Tunnistamme nyt entistä paremmin sidosryhmähallinnan merkityksen. Opimme myös toisiltamme paljon.”

Projektitoimiston päällikkö Marina Andersson, Raha-automaattiyhdistys/RAY

ABB

“Minulla oli ilo työskennellä Niklaksen kanssa projektihallintavalmennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Hänelle on syvälinen osaaminen aiheeseen liittyen ja hän oivalsi nopeasti meidän valmennuksen tavoitteet. Valmennusaineisto ja toteutus oli huippuluokkaa ja tulokset hyvin myönteisiä. Voin lämpimästi suositella Niklasta projektihallinnan valmentajana”

Kehitysjohtaja Mikko Kaijärvi, ABB

abb

Tekniikan Akatemia

”Projektimalli tuo meidän projekteille parempaa ennustettavuutta ja vertailtavuutta. Pystymme tehokkaammin valitsemaan tärkeimmät projektit ja suunnitella ne huolellisesti. Niklas oli hyvänä tukena projektimallin rakentamisessa. Laadimme yhdessä elinkaarimallin jossa eri vaiheille määriteltiin työmenetelmiä ja tarkistuspisteitä. Niklas sparrasi hyvin projektointikriteereiden kehittämisessä ja mallin skaalautuvuuden varmistamisessa.”

Toimitusjohtaja Juha Ylä-Jääski, Tekniikan Akatemia

TAF300px

Fastems Oy

”Fastems kouluttaa henkilöstöään jatkuvasti. Haluamme tarjota projektipäälliköillemme mahdollisuuden IPMA C-sertifiointiin. Tähän tarkoitukseen olemme käyttäneet Niklaksen valmennuskursseja, joista olemme saaneet hyödyllisiä valmistautumisvinkkejä PRY:n järjestämiin testeihin.”

Erik Guignet
Manager

Global Project Management

Fastems Oy Ab

 

Druck

Messukeskus

”Messukeskus on Suomen suurin ja monipuolisin tapahtumapaikka. Järjestämme vuosittain yli 100 ammatti- ja yleisötapahtumaa ja 1500 kokousta ja kongressia, joiden sisällöt, kestot, yhteistyökumppanit ja osallistujat vaihtelevat jatkuvasti. Tällaisessa ”tilaisuusrumbassa” tarvitsemme toimivan tapahtumaprosessin ja projektihallinnan. Olemme ottaneet käyttöön uusia sähköisiä työkaluja, joiden taustaksi halusimme hioa myös henkilöstömme projektijohtamisen kyvykkyyksiä. Niklas tarjosi meille tiiviin tietopaketin ja osallistavan valmennuksen. Tämä antoi meille hyviä oivalluksia projektityöskentelyn kehittämisessä osana tapahtumabisnestämme. Voin lämpimästi suositella Niklaksen palveluita.”

 

Tietohallintopäällikkö Arto Jokela,

Messukeskus

 

messukeskus logo

 

 

 


Oral Hammaslääkärit Oyj

 

Oral Hammaslääkärit on voimakkaasti kasvava hammaslääkäripalveluja tarjoava valtakunnallinen ketju. Liiketoiminnan laajentuessa myös toiminnan kehitystarpeet kasvavat. Viimeaikaiset tärkeimmät projektimme liittyvät liiketoimintalähtöiseen järjestelmien uusimiseen ja käyttöönottoon, prosessien kehittämiseen, uusien palvelukonseptien luomiseen ja kaupallistamiseen sekä yritysintegraatioihin. Olemmekin panostaneet yhtiössä yhtenäisten projektikäytänteiden jalkauttamiseen projektien hallinnan tehostamiseksi. Projektityöskentelyssämme resurssien, aikataulujen ja sidosryhmien hallinnan jatkuva kehittäminen on tarpeen. Niklaksen projektijohtamisen esikartoituksella pääsimme rakentamaan meille sopivan projektivalmennuksen. Johtoryhmän edustajia myöten lähdimme innostavalla otteella syventymään meille hyödyllisiin työtapoihin ja soveltamaan niitä osana koulutusta omiin projekteihimme. Niklas paneutui valmentajana projektihaasteisiimme ja auttoi meitä edistämään hyviä käytäntöjä työssämme useiden samanaikaisten projektien parissa. Tämä edistää positiivista tekemisen meininkiä ja auttaa meitä saavuttamaan projekteille asettamamme tavoitteet.

Minna Lönnqvist

Viestintä- ja markkinointipäällikkö

Oral Hammaslääkärit Oyj

oral_logo_rgb

Porvoon kaupunki

Tunnistimme projektijohtamisen kehitystarpeen, mutta emme olleet riittävän hyvin perillä siitä ”mistä kenkä puristi”. Halusimme nopean ja tiiviin kuvan kaupungin projektihallinnan vahvuuksista ja kehityskohdista. Niklas toi järjestelmällisen lähestymistavan projektikulttuurin kehittämiseen. Teimme yhdessä kartoituksen, jossa aineistoanalyysin, kyselyn, työpajan ja haastattelun tuloksena laadittu selvitys viitoittaa tulevaa kehitystyötämme. Niklaksen kanssa keskityimme projektien valmistelun tehostamiseen, salkkuhallinnan kehittämiseen ja yhtenäisten työmenetelmien jalkauttamiseen. Jälkimmäisen toteuttamiseen hyödynsimme myös Niklaksen tarjoamaa valmennusta. Voimme vilpittömästi suositella hänen palveluksiaan myös muille.

Outi Lehmijoki

Hallintojohtaja, Porvoon kaupunki

PORVOOBORG_CMYK

Porvoon Vesi

”Porvoon vedellä on edessään suurempia ja vaativampia projekteja. Lähiaikoina projektihallinnan kyvykkyydelle ja osaamiselle tulee olemaan paljon enemmän kysyntää. Näin, että nyt oli oikea hetki löytää tiimillemme yhteisiä toimintatapoja, joilla toimimme tulevaisuudessa vielä paremmin yhdessä.  Niklas antoi meille hyviä käytänteitä, osallistavia suunnittelumenetelmiä ja yhteisen käsitteistön, jota tulemme hyödyntämään tulevissa projekteissa. Sain häneltä myös hyödyllisiä näkemyksiä henkilökohtaisen sparraussession kautta.”

 

Risto Saarinen

Toimitusjohtaja

Porvoon Vesi

 

Landis+Gyr

Projektipäällikkömme ovat mukana laajoissa etäluentaprojekteissa ja älykkään verkon hankkeissa tai toteuttavat kansainvälisiä tuotekehitysprojekteja. Asiakkaidemme vaatimukset todennettavaan projektiosaamiseen kasvavat, ja myös globaalissa konsernissamme korostetaan projektihallinnan sertifiointia. Niklas auttoi projektipäälliköitämme valmistautumaan IPMA-C sertifiointitestiin. Kahden päivän tiivis ja harjoituspainotteinen valmennus auttoi meitä hahmottamaan testissä esiintyvät haasteelliset kokonaisuudet. Niklaksen osallistava ja vuorovaikutteinen valmennustyyli sopi meille hyvin.

Ulla Yrjölä
Head of PMO, EMEA ES, Landis+Gyr Jyväskylä

Canatu

Olemme voimakkaasti kasvava, nanoteknologiaan pohjautuva, kosketuspintoja kehittävä yhtiö. Halusimme päivittää projektijohtamisen käytäntöjämme. Projektimäärien kasvaessa joudumme järkeistämään projektihallintaamme. Keskeisten osaamisresurssien optimaalinen hyödyntäminen ja ihmisten työtaakan ennustaminen on meille tärkeätä. Niklas toi meille joukon uusia projektijohtamisen menetelmiä, jotka kaikki liittyvät osallistavaan työskentelytapaan. Olemme ottaneet näitä käyttöön ja näemme jo myönteisiä signaaleja jokapäiväisessä työssämme. Voin lämpimästi suositella Niklasta valmentajana.

Jukka Laine, Director, Customer Projects

 

Elomatic

Suunnittelutalona kilpailemme jatkuvasti tiukoissa investointiprojektien tarjouskilpailuissa monen muun ison kansallisen ja kansainvälisen insinööri-/suunnittelutoimiston kanssa. Asiantuntijoidemme projektireferenssit ja todennettu projektiosaaminen mitataan yhä enenevässä määrin myös projektisertifikaattien kautta. Tiedämme että meillä on varsin sitoutuneita ja kyvykkäitä osaajia, IPMA D sertifikaatti antaa nyt meille vielä enemmän todisteita tästä.  Samoin IPMAn puitteissa meillä on selkeä runko projektinhallintaosaamisen jatkokehittämiseen. Niklaksen preppausvalmennuksessa korostui selkeä, miellyttävä, osallistava ja asiantunteva ote. Koulutuspaketti oli tiivis kokonaisuus teoriaa ja käytännön casejä sekä harjoituksia. Voimme lämpimästi suositella häntä projektijohtamisen konsulttina ja valmentajana.

Riina Brade, Sales and Development Manager, Elomatic Consulting & Engineering Oy

www.elomatic.com

 

Turun kaupunki

Turun kaupungissa kehitämme jatkuvasti palveluitamme asiakastarpeita paremmin vastaaviksi. Samalla tehostamme sisäisiä toimintatapoja. Suunnan tekemiselle antaa strategia ja kehittäminen toteutetaan laajoilla ohjelmilla ja toimialojen omilla projekteilla.

Tehokas ja toimiva projektisalkkuhallinta on onnistumisen edellytys.  Niklas antoi meille hyviä  julkisen sektorin vinkkejä salkkuhallinnan kehittämiseen. Hän toi myös uusia näkökulmia projektien priorisointiin. Voin lämpimästi suositella Niklasta  kehittämiskumppaniksi  kuntasektorille.

Sari Hannila, Kehittämispäällikkö, Konsernihallinto, Turun kaupunki

YRITYSVASTUU

 

Liikenneturva

”Organisaatiomme panostaa vastuullisuuden kehittämiseen. Meille on tärkeätä että toimintamme on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävää. Halusimme tarkemmin perehtyä yritysvastuun sisältöön ja saada tiiviin kokonaiskuvan kansainvälisistä viitekehyksistä, erilaisista toimintamuodoista ja työkaluista. Niklaksen tarjoama valmennus oli meille hyödyllinen. Nykyään yritysvastuu on entistä enemmän esillä viestinnässämme, aineistoissamme ja yritysyhteistyössä.”

Suunnittelija Aulikki Schrey, Liikenneturva

liikenneturva

JOHTAMINEN

 

Suomen venehuolto

”Halusimme työyhteisöömme lisää tiimiytymistä. Näemme myös että vuorovaikutusta kehittämällä nostamme palvelumme laatua. Niklas avasi meille DiSC-profiilien maailman ja erilaisten käyttäytymistyylien hyödyntämisen osana tuloksekasta toimintaa. Hänen vetämä kehittämispäivä oli antoisa ja valmennustyyli osallistava.”

Toimitusjohtaja Mirko Karppala, Suomen Venehuolto Oy

 

suv

Gemalto

The rapid change in the digital security business is driven by technological innovation. Our customers are well aware of the new opportunities. Increasingly complex requirements are posed to both Gemalto products and services. To stay a frontrunner in the industry we have to see the future before the others. This calls for a company culture built upon strong Change Leadership. Niklas helped us understand the nature of change and how to utilize it as a natural element of everyday business. He gave us a number of practical tools to enhance interaction, team-building, conflict management, communication and motivation. Now we are better placed to choose an appropriate leadership style fitting the changing circumstances.

Heidi-Maria Källman
Customer Support Manager
Gemalto Oy

gemalto_logo_fullcol_hr

 

Tact Finance

 

Yrityksemme kasvaessa, myös johtoryhmän yhteistyökykyä tulisi kehittää. Yrityksessä tiedon pitää liikkua henkilöltä toiselle nopeasti ja joustavasti. Yhteistyömme perustuu toistemme tukemiseen, keskinäiseen luottamukseen ja kykyyn liikkua yhdessä kohti asettamiamme tavoitteita. Niklas avasi silmämme erilaisten käyttäytymistyylien parempaan hyödyntämiseen. Hänen vetämän DiSC-työpajan tuloksena tunnistamme nyt paremmin johtoryhmämme jäsenten eri toimintatyylejä. Saimme hyviä vinkkejä siihen miten me pystymme edistämään vuorovaikutusta mukauttamalla käyttäytymistämme erilaisissa tilanteissa. Nykyään kiinnitämme yhä useammin huomiota siihen miten voisimme toimivammin kohdata toisemme arjen työssä.

 

COO Jari Hytönen,

Tact Finance Oyj

Saldo.com laina

 

Share This