Projektihallinta

Venyvätkö projektisi aikataulut? Paukkuvatko budjetit? Syntyykö epämääräistä laatua? Kitisevätkö projektitiimit? Oletko epävarma asiakkaasi tarpeista?

Ohjelmajohtajan, projektipäällikön ja projektiarvioitsijan kokemukseni auttavat sinua kehittymään. Projektihallinnan sertifikaattini (PMP, IPMA-C ja Prince 2©Practitioner) takaavat työni laadun. Olen mielelläni mukana ratkaisemassa ongelmiasi.

Projektiorganisaation tuloksellisuus perustuu toimivaan projektimalliin ja osaavaan henkilöstöön

Tuloksellinen projektimalli edellyttää kykyä erottaa projektit muista organisaatioissa tehtävistä töistä. Samalla meidän pitää kyetä valitsemaan kulloinkin tarkoituksenmukaisimmat projektit.Tarvitaan kriteerit projektoinnille, valmisteluvaiheen tehokas projektien valinta-/priorisointi käytäntö, sekä tätä tukeva projektisalkunhallinta. Projektihallintaan käytettävän työmäärän pitää vastata siitä saatavaa hyötyä. Projektimallin pitää olla skaalautuva. Mitä kalliimpi ja monimutkaisempi projekti sitä vaativampi suunnittelu ja seuranta (ja toki myös päinvastoin).

Projektihenkilöstöltä vaadittava osaaminen linkittyy heidän rooliinsa osana projektiorganisaatiota.

Ohjelmajohtajan pitää ymmärtää organisaation strateginen tahtotila ja markkinoiden tarpeet. Hänen työssään korostuvat salkunhallinta, ohjausryhmätyöskentely ja projektitoimistoon liittyvät tehtävät. Projektipäällikön pitää osata projektisuunnittelun ja seurannan keskeiset menetelmät ja ihmisten johtamisen taidot. Projektitiimin asiantuntijalle riittää, että hän osaa hyvin oman asiantuntija-alueensa ja tunnistaa tärkeimmät projektihallinnan periaatteet ja työtavat.

Katso video, jossa Niklaksen ajatuksia valmentamisesta.

Alla voit tarkemmin tutustua projektihallinan konsultointi- ja valmennusratkaisuihin.

KONSULTOINTIRATKAISUT
Kohderyhmä: Projektitoimiston vetäjät, salkkuhallintavastaavat, ohjelmajohtajat ja ohjausryhmän jäsenet

 

Organisaation projektikulttuurin selvitys
Määritellään projektihalinnan nykytilan vahvuudet ja kehittämiskohdat neljällä ulottuvuudella: johtaminen; toimintatavat; päätöksenteko ja työkalut. Laaditaan kehittämissuositukset. Tiedonkeruu ja analyysit perustuvat asiakkaan omiin aineistoihin, kyselyihin, haastatteluihin ja työpajoihin
Organisaation projektimallin rakentaminen
Määritellään organisaation projektointikriteerit ja raja-arvot projektien luokitteluun; projektien vaiheet, tarkistuspisteet ja näille läpäisyvaatimukset; tunnistetaan mallipohjat ja näiden käyttöön tarvittavat työmenetelmät.
Ohjelmien ja projektien arviointi
Asiakkaan selvitystarpeeseen perustuva tutkimus, jossa kiteytän ongelmakohdat ja esitän ratkaisuvauihtoehtoja hyödyntämällä asiakkaan tarjoamia tietolähteitä.
Projektisuunnitelmien suunnittelutuki
Tutustun asiakkaan suunnitelmaluonnokseen ja esitän sisältöön ja rakenteeseen liittyviä muutosehdotuksia. Tarvittaessa tähän voidaan lisätä valmennuspalveluita.
Ohjausryhmien sparraus
Analyysi ohjausryhmätoiminnan vahvuuksista ja heikkouksista organisaatio- ja projektitasolla. Tutustun monipuolisesti ohjausryhmien toimintaan (siellä käsiteltävät aineistot, agendat ja työskentelymenetelmät, päätöksenteko ja vuorovaikutus) ja teen näihin liittyviä havaintoja, johtopäätöksiä ja toimintasuosituksia.
Projektipäällikkyydet
Suoritan asiakkaille projektipäällikköpalveluita projektien eri elinkaarivaiheiden puitteissa tarvittavan osaamisen ja kyvykkyyden mukaisesti.
VALMENNUSRATKAISUT
Kohderyhmä: Projektitoimiston vetäjät, salkkuhallintavastaavat, ohjelmajohtajat ja ohjausryhmän jäsenet

 

Projektisalkunhallinnan perustaminen ja johtaminen (1 päivä)
Valmennuksessa käsitellään mm. salkkujen hyötyjä ja tavoitteita, ohjelmia strategian toteuttamisen välineinä, projektisalkun suunnittelua, seurantaa ja kehittämistä
Tuloksellinen ohjausryhmätyö (1 päivä)
Valmennuksessa käsitellään mm. johdon roolia projektien onnistumisessa, projekteja strategian toteutuksen välineenä, ohjausryhmän riskit ja menestystekijät sekä ohjausryhmän roolit ja vastuut projektien eri toteutusvaiheissa
Kohderyhmä: Projektipäälliköt
Projektien hallinta ja johtaminen (3 päivää)
Kokonaisvaltainen tietopaketti projektipäällikölle sisältäen mm. projektityön käsitteet ja periaatteet, projektiorganisaation roolit ja vastuut, projektien elinkaarivaiheet (valmistelu, suunnittelu, toteutus ja päättäminen) ja näissä hyödynnettävät menetelmät ja työkalut, pääasiallisten projektihallinnan osa-aluiden (kuten laajuus, aika, kustannukset, riskit, viestintä) hyvät käytännöt, ihmisten johtamisen käytännöt. Valmennuksessa hyödynnetään osallistujien omia case-projekteja joiden kautta sovelletaan työmenetelmät käytäntöön. Näin edistetään asiakkaan omia projekteja valmennuksen aikana.
Projektien riskihallinta (1 päivä)
Tiivis tietopaketti projektien riskihallinnasta. Valmennuksessa käsitellään riskihallinnan vaiheet: tunnistaminen, laadullinen arviointi, määrällinen arviointi, toimenpidesuunnittelu ja riskien seuranta ja valvonta. Jokaisen vaiheen käsittelyssä korostuu projektipäällikön rooli ja vastuu sekä hänen hyödynnettävissä olevat menetelmät.
Projektisertifiointiin tähtäävät valmennukset (IPMA-C 2 päivää ja PMP 4 päivää)
Valmennukset perustuvat omiin sertifiointikokemuksiin ja kattavat kyseisissä sertifiointikokeissa esille tulevia kysymyksiä ja tehtäviä. Valmennukset ovat käytännönläheisiä ja harjoituspainotteisia.
Hankinnat ja projektihallinta (1 päivä).
Valmennus tarjoaa kokonaisnäkymän projektien puitteissa toteutettavaan hankintatoimintaan. Tähän kuuluvat mm. hankintaprosessin vaiheet, tarjouspyynnön valmistelu ja laadinta, valintapäätöksen menetelmät ja työkalut, erilaiset sopimustyypit, hankintaprojektin ohjauksen riskit (esim. vuorovaikutus) ja hankinnan päättämiseen liittyvät toimenpiteet.
Kohderyhmä: Projektiryhmän jäsenille

 

Projektityön perusteet (1 päivä)
Valmennus tarjoaa yleiskäsityksen projektityön periaatteista ja käsitteistä, elinkaari vaiheiden sisällöistä ja näissä käytetyistä keskeisistä työmenetelmistä sekä projektiorganisaation rooleista ja vastuista
Share This