Johtaminen

Puuttuuko organisaatiostasi työntekijöitä yhdistävä voima ja merkitys? Voisiko tiimisi motivaation ja sitoutumisen nostaa uudelle tasolle? Tuntuuko siltä, että työyhteisösi on joukko asiantuntijoita eikä aito tiimi? Juoksetko työstä toiseen ilman kunnon priorisointia?

Kansainvälisellä työkokemuksellani ja valmentajan fasilitointi-taidoillani minulla on hyvät eväät hyödyntää erilaisuudesta saatavaa voimaa.  Johtaminen ja hyveet palveluni keskittyvät yhteisöllisyyden, vuorovaikutuksen ja ajan hallinnan tehostamiseen. Työssäni hyödynnän monipuolisesti ”Everything DiSC”-tuotteita.

Toimiva ja tehokas ihmisten johtaminen parantaa työssä viihtymistä, henkilöstön motivaatiota ja luovuutta, sekä organisaation muutoskykyä ja tuloksellisuutta.

Hyvä johtamisen kulmakivet koostuvat:

  • Toimintaympäristöstä, joka tukee avointa ja läpinäkyvää tiedonkulkua, vuorovaikutusta ja viestintää
  • Organisaatioista, joka arvostaa yksilön aloitekykyä ja osaamista
  • Tehokkaista ja helppokäyttöisistä vuorovaikutusfoorumeista ja työkaluista
  • Rakentavasta kritiikistä ja kuuntelusta
  • Ihmisten kyvykkyyksien hyödyntämisestä ja onnistumisten mahdollistamisesta
  • Avoimuudesta, rehellisyydestä, luottamuksesta, sitoutumisesta, toisten tukemisesta ja oikeudenmukaisuudesta

Katso, mitä sanon johtamisen kehittämisestä (TV-Nytt haastattelu, 13.12.2013 Niklaksen tutkimusraportin julkaisemiseen liittyen)

Alla voit tarkemmin tutustua johtamisen kehittämistä tukeviin valmennusratkaisuihin:.

VALMENNUSRATKAISUT

Kohderyhmä: Johto ja esimiehet, ohjelmajohtajat ja ohjausryhmän jäsenet, projektipäälliköt ja asiantuntijat

 

Käyttäytymisen erilaisuuden ymmärtäminen ja hyödyntäminen - DiSC profiilien kautta (eri pituisia valmennuksia).

Sekä johtamisen kehittämiseen (”Work of leaders – DiSC profiili”) että työyhteisöjen vuorovaikutuksen tehostamiseen (”Workplace – DiSC profiili”) tähtääviä valmennuksia. Perustuvat osallistujien itsearviointikyselyillä saatuihin ”henkilökohtaisiin käyttäytymisprofiileihin”. Valmennuksissa mm. analysoidaan henkilökohtaisen käyttäytymisen vahvuuksia/kehittämiskohteita, tuetaan vuorovaikutuksen kehittämistä, edistetään käyttäytymisen mukauttamista eri tilanteissa sekä vahvistetaan erilaisuuden hyödyntämistä tiimien rakentamisessa.

Kohderyhmä: Johto ja esimiehet, ohjelmajohtajat ja ohjausryhmän jäsenet

Miten onnistut muutosjohtamisessa (1 päivä).

Valmennus tukee organisaatioita muutoskulttuurin vahvistamisessa ja rakentaa muutosjohtamisen kyvykkyyksiä. Käsitellään mm. muutosjohtamisen olemusta ja kokemuksia, muutoksen menestystekijöitä, muutoshankkeen roolit ja vastuut, viestintää muutoksessa sekä muutoshankkeen vaiheita ja tehtäviä.

Kohderyhmä: Esimiehet ja projektipäälliköt, asiantuntijat, assistentit/sihteerit ja projektiryhmän jäsenet

Projektipäällikön johtamistaidot (2päivää)

Valmennuksessa käsitellään itsensä johtamisen merkitystä ja menetelmiä, tunnistetaan vuorovaikutusosaamisen tärkeys ja oman/muiden käyttäytymisen ymmärtäminen ja hyödyntäminen; tarjotaan menetelmiä tehokkaaseen kuunteluun, viestintään, yhteistyöhön, innostamiseen ja motivointiin. Valmennus tarjoaa myös työkalut onnistuneen palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen.

Tehokas ajankäytönhallinta (1 päivä)

Valmennus selkeyttää osallistujien oman ajankäytön vahvuuksia hyödyntämällä itsearviointikyselynä tuotettavaa ajankäyttöprofiilia (”Time Master”). Valmennuksen työkaluilla (sähköinen työkirja ja lomakepohjat) rakennetaan toimintasuunnitelmaa ajankäytön tehostamiseksi. Harjoituksilla ja keskusteluilla määritellään yhteisiä kehityssuosituksia (osallistujamuistio valmennuspäivän jälkeen). Työ keskittyy kolmeen ajankäytön etenemisvaiheeseen: Miten minun tulisi aikaani käyttää (asenteet, tavoitteet, prioriteetit); Miten käytän aikaani (analysointi, suunnittelu, aikataulutus) ja Keinoja ajankäytön tehostamiseksi (keskeytykset, kokoukset, tiedonhallinta, delegointi, viivyttely, tiimin ajankäyttö).

Hyvän kouluttajan hyvät käytännöt (1 päivä)

Valmennus kehittää osallistujien valmentajakyvykkyyksiä ja vahvistaa onnistuneen koulutuksen valmisteluun, toteutukseen ja päättämiseen/jälkiseurantaan tarvittavaa osaamista. Valmennuksessa käsitellään mm. oppimisen lainalaisuuksia, aikuiskoulutuksen haasteita sekä käytännön fasilitointi-keinoja.

Share This