Nykypäivän työelämässä suurin osa tuloksista syntyy yhteistyöllä. Yhteistyötä toteutetaan hyvinkin erilaisissa yhteisöissä ja muodoissa työn tavoitteista ja sisällöistä riippuen. Onnistuaksesi sinun on hyvä tuntea omat vahvuutesi ja kehitysalueesi. Kun samalla tunnistat työyhteisösi tavoitteet ja toimintatavat, sinulla on lähtökohdat kehittyä tiimipelaajaksi.

Tarvitset vastaukset näihin kysymyksiin, jotta onnistuisit tiimityössä:

• Mitkä ovat työyhteisömme tärkeimmät tavoitteet?
• Miten asetamme nämä tavoitteet?
• Miten vuorovaikutus ja yhteistyö toimivat työyhteisössämme?
• Miten voimme kehittyä tiiminä?

Mitkä ovat työyhteisömme tärkeimmät tavoitteet?

Jos et pysty identifioimaan tavoitteita, silloin et myöskään ymmärrä työsi tarkoitusta ja merkitystä. Ilman tätä on hankala motivoitua itse tai sitouttaa muita. Joko organisaatio ei ole määritellyt tavoitteita ollenkaan, tavoitteet on määritelty epäselvästi tai sitten tavoitteita ei ole viestitetty riittävän tehokkaasti organisaation sisällä. Tavoitteet tulisi määritellä yhdessä henkilöstön kanssa ja niiden tulisi olla helposti löydettävissä toimintaa ohjaavissa strategioissa ja suunnitelmissa. Vain tällä tavalla voimme tehokkaasti keskittyä oleelliseen ja myös saavuttaa tuloksia. Jalkauttamalla tavoitteet, määrittelemällä tulokset ja osittamalla ne käytännön tehtäviksi luodaan edellytykset toimivalle yhteistyölle ja vuorovaikutukselle.

Miten asetamme tavoitteet?

Laadukkaalle tavoitteiden asettamiselle löytyy selkeät kriteerit. Jotta jokainen ymmärtäisi ja myös hyväksyisi asetetut tavoitteet, niiden taustoista tulisi viestittää selkeästi ja läpinäkyvästi. Osallistamalla työntekijöitä tavoitteiden määrittelyyn saadaan parhaiten hyödynnetyksi koko tiimin näkemykset, osaaminen ja kyvykkyydet. Riittävän edustuksellisen ryhmän kautta määritellyillä tavoitteilla varmistamme, että jokainen kantaa vastuun tehdyistä päätöksistä. Osallistamisella varmistamme parhaiten että tavoite perustuu tarpeeseen ja tunnistamme paremmin tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavat resurssit (aika, raha, osaaminen jne.). Keskustelemalla yhdessä tavoitteista ymmärrämme paremmin myös toimintaympäristössä piilevät riskit (lainsäädäntö, kilpailijat, tekniset edellytykset, markkinatilanne, poliittiset ja ympäristötekijät ym.). Laadukkaan tavoitteen tulisi täyttää SMART kriteerit. Näin ollen tavoitteen tulisi olla Saavutettava, Mitattava, Ajoitettu, Realistinen ja Tarkka.

Miten vuorovaikutus ja yhteistyö toimivat työyhteisössämme?

Tärkeitä tekijöitä toimivassa yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa ovat mm. avoin ja kannustava ilmapiiri, yksilöiden erilaisuutta kunnioittava ja osaamista hyödyntävä työyhteisö, luottamukseen ja vastuun kantamiseen perustuvat periaatteet sekä aloitteellisuutta, sitoutumista, oppimista ja kehitystä tukevat menetelmät. Näiden perusperiaatteiden toteutukseen vaikutetaan mm. yhteisten viestinnällisten ja vuorovaikutuksellisten työkalujen ja menetelmien valintojen kautta.

Miten voimme kehittyä tiiminä?

Työyhteisön määrätietoinen ja kestävä rakentaminen edellyttää pitkäjänteistä työskentelyä. Tunnistamalla tiiminrakentamisen perusvaiheet saamme hyvän jalustan tälle työlle. Vanha Tuckmanin & Jensenin malli toimii yhä hyvin lähtökohtana . Tiimin rakentaminen voidaan kuvata viisivaiheisena prosessina. Nämä ovat muotoutumis-, kuohunta-, normienluomis-, toteuttamis- tai hajoamisvaihe. Muotoutumisvaiheen yhteydessä ryhmä orientoituu sääntöihin ja tehtäviin. Kuohuntavaiheessa jäsenet testaavat toisensa ja johtajan. Roolien ja mielipiteiden välisessä aktiivisessa vuoropuhelussa tiimiin syntyy usein ristiriitoja. Tämä on edellytys parhaan mahdollisen toimintasuunnitelman löytämiseksi. Normienluomisvaiheessa ilmapiiri paranee ja luodaan yhteisiä toimintatapoja ja tavoitteita. Toteuttamisvaiheessa jäsenet ottavat vastuuta tehtävien hoitamisesta roolien ja tavoitteiden mukaisesti. Hajoamisvaiheessa ryhmän tulos on saavutettu ja tiimi hajoaa.

Pyri identifioimaan missä kehitysvaiheessa oma tiimisi on ja tue sen kehittymistä. Tsemppiä tiimityöskentelyyn!

Share This